ALGEMENE VOORWAARDEN

NUOVA FIAT 500 CLUB OLANDA

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden en in het onderstaande privacy beleid worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
1.1.1. Nuova Fiat 500 Club Olanda, de gebruiker van deze algemene voorwaarden: handelend onder de naam “Nuova Fiat 500 Club Olanda”, gevestigd aan de Bloemkamp 13 te Bunschoten-Spakenburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 63171228;
1.1.2. overeenkomst: de overeenkomst tussen Nuova Fiat 500 Club Olanda en de deelnemer te weten lidmaatschap;
1.1.3. deelnemer: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met Nuova Fiat 500 Club Olanda dan wel die deelneemt aan een evenement;
1.1.4. evenement: het evenement, workshop of iedere andere activiteit die door Nuova Fiat 500 Club Olanda wordt verzorgd;
1.1.5. locatie: de locatie waar het evenement wordt gegeven;
1.1.6. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden;
1.1.7. betrokkene: de natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben;
1.1.8. onze website: https://123.nuovafiat500.nl/

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Nuova Fiat 500 Club Olanda en de deelnemer en op iedere deelname aan een evenement.
2.2. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst voor zover die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Nuova Fiat 500 Club Olanda vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.4. Nuova Fiat 500 Club Olanda heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de deelnemer na het tot stand komen van de overeenkomst akkoord is gegaan met de nieuwe versie van de algemene voorwaarden.
2.5. Indien Nuova Fiat 500 Club Olanda niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Nuova Fiat 500 Club Olanda in enige mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbod en prijzen
3.1. Het aanbod van Nuova Fiat 500 Club Olanda is vrijblijvend.
3.2. Een aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.3. Nuova Fiat 500 Club Olanda heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
3.4. Vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de deelnemer het ingevulde inschrijfformulier via onze website heeft ingestuurd dan wel nadat de deelnemer op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van Nuova Fiat 500 Club Olanda.
4.2. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen stuurt Nuova Fiat 500 Club Olanda de deelnemer een bevestiging via de e-mail.
4.3. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Artikel 5. Betaling
5.1. Betaling van het lidmaatschapsgeld dient in één keer vooraf te geschieden.
5.2. Afwijkende betalingsafspraken, zoals gespreide betaling of uitstel van betaling, is enkel mogelijk indien de Nuova Fiat 500 Club Olanda daarvoor uitdrukkelijk via e-mail haar akkoord heeft gegeven.
5.3. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, dan stuurt Nuova Fiat 500 Club Olanda de deelnemer een betalingsherinnering waarin de deelnemer wordt verzocht binnen 14 dagen het openstaande factuurbedrag te voldoen. Geeft de deelnemer geen gehoor aan de betalingsherinnering, dan heeft Nuova Fiat 500 Club Olanda het recht het lidmaatschap in te trekken. Een overeenkomstig mailbericht wordt naar de betrokken persoon verzonden. Zolang Nuova Fiat 500 Club Olanda niet het gehele evenements aanmeldkosten van de deelnemer heeft ontvangen, heeft Nuova Fiat 500 Club Olanda het recht de deelnemer de toegang tot het evenement te ontzeggen, tenzij met de deelnemer een afwijkende betalingsafspraak is gemaakt.

Artikel 6. Annulering
6.1. Het annuleren van de deelname aan een evenement is mogelijk voor aanvang van het evenement. Aan deze annulering zijn geen kosten verbonden. Indien de deelnemer de deelname aan een evenement na de sluitingsdatum van het evenement wordt geannuleerd dan worden de aanmeldkosten niet geretourneerd tenzij anders schriftelijk of via e-mail overeengekomen met Nuova Fiat 500 Club Olanda. De annuleringskosten zijn gelijk aan de kosten voor het evenement.
6.2. Annulering dient via e-mail te geschieden.

Artikel 7. Aanvang en locatie
7.1. De tijden van het evenement, de locatie van het evenement de e-mail aan de deelnemer kenbaar gemaakt en is vermeld op de website.

Artikel 8. Verplichtingen van de deelnemer
8.1. De deelnemer is verplicht de door Nuova Fiat 500 Club Olanda gegeven instructies en de huisregels van de locatie na te leven.
8.2. De deelnemer dient het evenement te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan de deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van het evenement schadelijk voor zijn gezondheid kan zijn.
8.3. De deelnemer is zich ervan bewust dat door het volgen van het evenement blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Nuova Fiat 500 Club Olanda.
8.4. Indien de deelnemer zich niet geschikt acht voor het evenement, dan dient de deelnemer dat direct aan Nuova Fiat 500 Club Olanda te melden en zijn deelname aan het evenement te staken.
8.5. Het onder invloed zijn van drank, drugs en-of medicijnen tijdens het evenement is niet toegestaan.
8.6. Het is niet toegestaan te roken op de locatie.
8.7. Deelnemers aan evenementen gaan akkoord dat zonder voorafgaande toestemming van Nuova Fiat 500 Club Olanda foto’s of opnames in beeld en/of geluid worden gemaakt tijdens een evenement.
8.8. Nuova Fiat 500 Club Olanda is bevoegd de deelnemer die zich tijdens het evenement misdraagt, die de huisregels niet in acht neemt of die de instructies van Nuova Fiat 500 Club Olanda niet opvolgt de deelname aan het evenement
8.9. voortijdig te beëindigen. De vergoeding voor het evenement blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Nuova Fiat 500 Club Olanda op vergoeding van eventuele schade.

Artikel 9. Disclaimer/gedragsregels tijdens een toerrit
9.1. Deelname aan toerritten en andere evenementen waarbij in groepsverband gereden wordt van de Nuova Fiat 500 Club Olanda deelnemers is vrijwillig en geheel voor eigen rekening en risico van de deelnemers.
9.2. Door deel te nemen aan een toerrit doet de deelnemer automatisch afstand van het recht om de organisator van het evenement aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van welk incident dan ook tijdens de rit.
9.3. Nuova Fiat 500 Club Olanda en de organisator(en) van de toerrit aanvaarden met betrekking tot de toerrit geen enkele aansprakelijkheid tegenover wie, of wat, dan ook.
9.4. Deelnemers die zelf gasten uitnodigen voor deelname aan deze toerrit, zijn gehouden er voor te zorgen dat die gastrijders van de tekst van deze disclaimer op de hoogte zijn.
9.5. De automobiel van elke deelnemer dient in goede technische staat te zijn en de berijder dient over een geldig rijbewijs B te beschikken.
9.6. Deelnemers dienen verzekerd te zijn conform de bepalingen gesteld in de “Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen”. Tevens zijn vanzelfsprekend de bepalingen van de “Wegenverkeerswet 1994″ van toepassing.
9.7. De Nuova Fiat 500 Club Olanda vraagt de deelnemers nadrukkelijk om, zoveel mogelijk, rekening te houden met de overige weggebruikers en om- en aanwonenden.

Artikel 10. Rijden met een groep vereist een veilig gedrag;
10.1. Er wordt gereden in een groep van maximaal 15 automobielen.
10.2. Rijd met minimaal 2 seconden achter uw voorganger. Hierdoor is de kans, bij een noodstop, de ander te raken kleiner en wordt door de groep een kleiner deel van de weg in beslag genomen.
10.3. Zijn de wegen te smal, bewaar dan in ieder geval voldoende afstand tot je voorligger.
10.4. Behoud ten allen tijde je plaats in de groep. Haal alleen in als dit écht duidelijk is voor de rest van de groep.
10.5. Let op je achterligger. Als die moet stoppen stop dan ook, op een veilige wijze, langs de kant van de weg en wacht op de achterligger. Dit is veel veiliger dan te keren en terug te rijden.
10.6. Rijd je eigen tempo. Als het naar de zin van de deelnemer te snel of te langzaam gaat, maak dat dan aan je groep kenbaar. Kan er geen overeenstemming bereikt worden, wacht dan eventueel op een andere groep of rijd zelfstandig verder.
10.7. Rijd ten allen tijde op een veilige en nette wijze. Beperk overlast voor om- en aanwonende en andere weggebruikers. Wees terughoudend met het inhalen van andere groepen op smalle weggetjes. Als er toch ingehaald wordt doe dat dan op een veilige en nette wijze.

Artikel 11. Annulering door Nuova Fiat 500 Club Olanda
11.1. Nuova Fiat 500 Club Olanda heeft het recht het evenement te annuleren indien zij daar een gegronde reden voor heeft, zoals te weinig deelnemers of ziekte van een van de natuurlijke personen die namens Nuova Fiat 500 Club Olanda het evenement organiseert. De deelnemers worden zo spoedig mogelijk via de e-mail van een dergelijke annulering in kennis gesteld.
11.2. Indien Nuova Fiat 500 Club Olanda een evenement annuleert, dan betaalt zij het reeds door de deelnemers betaalde deelnamekosten aan de deelnemers terug.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en verjaring
12.1. Nuova Fiat 500 Club Olanda kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
12.1.1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13;
12.1.2. enige daad of nalatigheid van de deelnemer.
12.2. Nuova Fiat 500 Club Olanda is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ten gevolge van door de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
12.3. De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens het evenement. Nuova Fiat 500 Club Olanda kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel, die ontstaan is tijdens een evenement of tijdens het verblijf op de locatie, tenzij er sprake is van een wettelijke aansprakelijkheid aan de zijde van Nuova Fiat 500 Club Olanda die niet kan worden uitgesloten. Het deelnemen aan het evenement is geheel voor eigen risico.
12.4. De deelnemer dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen en gedragsregels (zijnde de algemene normen en waarden in Nederland) die worden gegeven door Nuova Fiat 500 Club Olanda. Indien de deelnemer weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan is de deelnemer verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.
12.5. Nuova Fiat 500 Club Olanda is evenmin aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of diefstal van kleding of andere bezittingen van de deelnemer.
12.6. Indien Nuova Fiat 500 Club Olanda aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door de verzekering van Nuova Fiat 500 Club Olanda in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Nuova Fiat 500 Club Olanda beperkt tot het bedrag dat de deelnemer aan Nuova Fiat 500 Club Olanda betaald heeft voor het evenement waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Nuova Fiat 500 Club Olanda.
12.8. Alle rechtsvorderingen dient de deelnemer binnen 1 jaar in te stellen als de deelnemer niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van Nuova Fiat 500 Club Olanda. Handelt de deelnemer niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.
12.9. Indien de deelnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Nuova Fiat 500 Club Olanda gehouden is, in strijd handelt met de wet of onrechtmatig jegens Nuova Fiat 500 Club Olanda handelt, dan is de deelnemer aansprakelijk voor alle schade die aan de zijde van Nuova Fiat 500 Club Olanda daardoor direct of indirect is ontstaan.

Artikel 13. Overmacht
13.1. Nuova Fiat 500 Club Olanda is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien er sprake is van overmacht.
13.2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: virusinfectie en computervredebreuk door derden, ziekte van de natuurlijke persoon die namens Nuova Fiat 500 Club Olanda het evenement geeft, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, terrorisme, oorlog, rellen, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop Nuova Fiat 500 Club Olanda geen (beslissende) controle kon uitoefenen of voorkomen kon worden.
13.3. Indien er sprake is van een overmachtssituaties, dan stelt Nuova Fiat 500 Club Olanda de deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 14. Ontbinding
14.1. Nuova Fiat 500 Club Olanda kan de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring ontbinden indien de deelnemer zijn verplichtingen jegens Nuova Fiat 500 Club Olanda niet nakomt en de deelnemer geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling waarin de deelnemer een redelijke termijn wordt geboden om alsnog na te komen. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is.
14.2. Nuova Fiat 500 Club Olanda is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 15. Geheimhouding
15.1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij in verband met de overeenkomst hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de aard van de informatie.
15.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Nuova Fiat 500 Club Olanda gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde mede te verstrekken, en Nuova Fiat 500 Club Olanda zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Nuova Fiat 500 Club Olanda niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de deelnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 16. Klachten
16.1. Klachten over het evenement dienen schriftelijk of via de e-mail bij Nuova Fiat 500 Club Olanda te worden ingediend zo spoedig mogelijk na het evenement waarop de klacht betrekking heeft.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1. Op de overeenkomst tussen Nuova Fiat 500 Club Olanda en de deelnemer is uitsluitend het recht van het land waarin het incident heeft plaats gevonden aan de kant van Nuova Fiat 500 Club Olanda van toepassing.
17.2. Het Gerecht in de vestigingsplaats van Nuova Fiat 500 Club Olanda is bij uitsluiting bevoegd te beslissen in eventuele geschillen.